Rasmussens Bogtrykkeri

Trykkeriets historie

af Per Hauge Mortensen

Andreas Henrik Rasmussens tid 1874-1908

Grundlæggeren af A. Rasmussens Bogtrykkeri, Andreas Henrik Rasmussen, blev født på Nyholm i Håsum ved Skive 25. april 1845. Normalt brugte han kun Andreas til fornavn. Han blev uddannet i bogtrykkerfaget i Vogelius' Bogtrykkeri i Frederikshavn og arbejdede senere i bl.a. Bianco Lunos Bogtrykkeri i København.

Han blev dog ikke i hovedstaden, men etablerede i 1870 et bogtrykkeri i Randers. Da det ikke gik så godt, solgte han det. I stedet flyttede han i 1874 til Ringkøbing for at forestå trykningen af en avis og slog sig ned under beskedne kår i købmand Odin Rosenvinges ejendom, Algade 20.

Fra begyndelsen drev A. Rasmussen trykkeriet som et avis- og accidenstrykkeri. A. Rasmussens Bogtrykkeri havde i 1875 een svend og tre lærlinge, og af maskineri en hurtigpresse og en korrekturpresse. Andreas Rasmussens styrke var det smukke bogtrykarbejde, han udførte. Det står sig også pænt i sammenligning med senere tiders trykkearbejde, trods langt mere begrænsede tekniske hjælpemidler.

Efter fem år i Rosenvinges gård flyttede trykkeriet i 1879 til bedre plads i snedker Chr. Friis Møllers nybyggede ejendom Nørregade 3, hvor det var i 4 år. Møller havde købt ejendommen i 1877, da den blev udstykket fra vognmand Henrik Mikkelsens ejendom på hjørnet af Nørregade og østergade. Huset blev bygget i 1877 med 2 etager over en ret høj kælder. Det ligger der endnu. Her lå trykkeriet med mange vinduer ud til gaden. Redaktion og trykkeri var i stuen, mens privatboligen lå på 1. sal. Teknikken var en Johannesberger hurtigpresse, d.v.s. en mekanisk drevet maskine. Bogtrykkerens husstand bestod af bogtrykkeren, hans kone, en datter og fire sønner, to lærlinge og en tjenestepige.

Efter fire år i Nørregade flyttede trykkeriet igen i 1883, denne gang til Borgmestergården, Torvet 20, hvor det var i 5 år. Ejendommens ejer var siden 1882 købmand og jernstøber Carl Holbek. Her blev trykkeriet udvidet med et bogbinderi, og Rasmussen tog borgerskab (næringsbrev) som bogbinder.

Andreas Rasmussen var gift to gange. Første gang i 1871 med Louise Mathilde f. Nielsen (1847-1883), datter af en bager Nielsen i Odense. De fik 7 børn, men de 5 døde i en alder af 1-2 år. Anden gang blev han 5. marts 1890 gift med Ane Kirstine Rosengaard (1854-1918), en datter af murermester Michelsen Rosengaard (1820-1909). De fik 2 børn, Louis og Margrethe Rosengaard Rasmussen.

Murermester Rosengaard gav sin datter en lidt forsinket bryllupsgave. I august 1892 afholdtes auktion over blikkenslager H. C. Mikkelsens ejendom Nørregade 9, formentlig en tvangsauktion. Murermester Rosengaard købte ejendommen i kommission til sin datter for 4700 kr.

Det nye hus, som Rosengaard byggede til sin datter og svigersøn, var færdigt i maj 1893. Efter 4 forskellige adresser fik trykkeriet endelig "foden under eget bord" i Nørregade 9, hvor det har været siden. I forhuset til Nørregade var trykkeri i stuen, mens familien boede på 1. sal. Nu om dage er der kontor i den tidligere privatbolig.

A. Rasmussen var en uundværlig festarrangør og flittig deltager i byens muntre liv. Han var selvfølgelig medlem af det bedre borgerskabs selskabelige forening, Løverdagsklubben, og af dens bestyrelse. I hans senere år satte dog et svigtende helbred grænser for aktiviteten. Andreas Rasmussen døde 8. juli 1908, 63 år gammel.


Ane Kirstine Rasmussen bogtrykker 1908-1918

Efter Andreas Rasmussens død førte hans enke Ane Kirstine Rasmussen virksomheden videre med Louis Høier som faktor. I den følgende tid skete en del ændringer i teknikken. Gasmotoren blev i 1910 afløst af strøm fra det nyanlagte elværk. Ved samme tid blev den nu udslidte Johannesberger afløst af en moderne Eickhoff hurtigpresse af dansk fabrikat.

Firmaets ledelse blev ændret pr. 1. maj 1914. Sønnen Louis Rasmussen kom ind i ledelsen, og faktor M. Olsen blev ansat og hjalp sammen med bogholder frk. S. Gerlach arvingerne med driften i henved 3 år. En grund til ændringen var, at faktor Louis Høier i 1914 stiftede eget trykkeri.

I 1918 døde Ane Kirstine Rasmussen, og trykkeriet blev overtaget af sønnen Louis Rosengaard Rasmussen.


Louis Rosengaard Rasmussens tid 1918-1975

Louis Rasmussen var født i Ringkøbing 18. maj 1891 og døde samme sted 8. juli 1979. Han fik en omfattende uddannelse inden for bogtrykkerfaget. Udlært efter 4 år hjemme fik han bronzemedalje for svendeprøven. Derpå var han 1 år hos Busch og Petersen, Reklametrykkeriet i århus og den tekniske skole deer. Dernæst på fagskolen for boghåndværk i København og praktisk arbejde hos Egmont H. Petersens kongelige Hof-Bogtrykkeri. Han var en tur i USA i 1911 som trykker på DFDS's Amerikaskib "United States". I 1913 var Louis Rasmussen på valsen i østrig, Tyskland og Italien sammen med typograf Hestbech fra Lemvig. I 1919 blev han gift med Helga Johanne Konge Jensen (1900-1994), datter af skibsfører Jens Konge Jensen. Hun blev altid kaldt Helle.

Under Louis Rasmussens ledelse blev trykkeriet et af provinsens mest ansete. Louis Rasmussen blev efterhånden et kendt ansigt i byen og ud over landet. Han var medlem af Håndværkerforeningen fra 1918, sad i bestyrelsen 1930-35 og var formand 1939-1961 og æresmedlem. Han var formand for Ringkøbing Turistforening, i bestyrelsen for Samvirkende jyske Turistforeninger og formand 1945-61, næstformand for Danmarks Turistforening 1945-1961, i bestyrelsen for Ringkøbing Amts Bogtrykkerforening m.fl. bestyrelser.

Ved siden af trykkeriet var hans største indsats inden for turismen, og han gjorde meget for at gøre Ringkøbingegnen kendt over det ganske land.
Han var ivrig sejler og medstifter af Ringkøbing Sejlklub i 1912. Hans båd hed "Ras", og til den hørte en slæbejolle ved navn "Mussen". I alt har han haft 3 både, alle med samme navn.

Familien Rasmussen blev boende i Nørregade 9 til 1934, da de flyttede; først til Erikshus, Nygade 26, og derfra til et nybygget hus på Meldskiftet 18 i 1935.

Der skete mange ombygninger i Louis Rasmussens tid. I 1937 blev den ekstra etage forlænget hen til forhuset, til udvidelse af bogbinderiet. Efter at familien var flyttet ud i 1934, blev der indrettet kontor på 1. sal ud mod gaden. Det tidligere køkken blev maskinsætteri, senere kantine, mens der blev håndsætteri i østenden.
I 1946 blev "stalden" afløst af det nuværende 2-etages hus mod sydvest. I 1955 købtes en parcel ind mod nr. 7, hvor der lå nogle beboelseshuse. Bygningerne blev revet ned, og den nuværende bygning opført i 1963, et 2-etages hus, der nu rummer trykkeri i stuen og sætteri m.m. ovenpå. Dermed havde bygningerne fået deres nuværende omfang.

På trods af alle bierhvervene fik Louis Rasmussen også tid til at passe virksomheden, og desuden havde han gode folk. Produkterne fra trykkeriet blev kendt ude omkring, for man sørgede for at gøre det sådan, at man stadig kunne tale om den "sorte kunst"! Trykkeriet var et godt sted at lære, i hvert fald opnåede flere lærlinge derfra medaljer og andre fine placeringer ved svendeprøven.

En del af Kaj Munks udgivelser blev trykt hos Rasmussen, enkelte illegalt. Dels lå trykkeriet nær ved Vedersø, dels arbejdede de to godt sammen.
Omkring 1960 opstod en strid i Danmarks Turistforening som en følge af, at direktør Mogens Lichtenberg gik af. Louis Rasmussen mente, at staten puttede en person ind, som Louis Rasmussen ikke mente var kvalificeret. En følge blev, at Louis Rasmussen trådte tilbage som formand i 1961. Sagen blev taget under behandling af studenterrevyen i århus samme år. Her optræder en person ved navn Sorte Louis, og det navn blev hængende. I revyen er han pirat, fordi han har røvet fregatten "Jylland" fra København og ført den til Ebeltoft.

Helle Rasmussen fulgte sin mand i tykt og tyndt, ikke mindst på de mange turistfremstød. For sin indsats blev hun bl.a. æresmedlem i Turistforeningen for Ringkøbing og Omegn og i Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing By og Omegns Særpræg.


Svend Aage Jacobsens køb af A. Rasmussens Bogtrykkeri 1975

I 1953 købte Tove og Svend Aage Jacobsen Damgaards Bogtrykkeri i øster Strandgade 1. De flyttede det senere til Nygade 39. Imidlertid var pladsen ved at være for trang, så Jacobsens begyndte at se sig om efter større lokaler. Forskellige muligheder blev undersøgt, men inden noget blev besluttet, skete noget andet.

Louis Rasmussens søn Holger Rasmussen (1919-1975) kom i lære i familiefirmaet i 1937 og tog svendeprøve med bronzemedalje. I 1941 var han på Den grafiske Højskole og kom derefter hjem. Holger Rasmussen blev medejer af firmaet med henblik på med tiden at overtage det, men imidlertid blev han syg, og i foråret 1975 stod det klart, at han ikke ville blive rask. Holger Rasmussen døde i juni 1975. Derefter begyndte forhandlingerne om salg af trykkeriet, fordi familien nu ingen mulighed havde for at føre byens gamle og hæderkronede trykkeri videre. På det tidspunkt var Louis Rasmussen 84 år.

Resultatet blev, at Tove og Svend Aage Jacobsen den 1. juli 1975 overtog A. Rasmussens Bogtrykkeri. De første år var selskabet personligt ejet, men i 1978 blev det omdannet til et anpartsselskab. Overtagelsen betød, at Jacobsens fik 3 gange så meget plads, ca. 750 kvm mod 250 kvm. A. Rasmussens Bogtrykkeri havde i 1974 18 ansatte, Jacobsens Bogtrykkeri 8 ansatte, ejerne medregnet. Det indgik ikke i handelen, at trykkeriet skulle beholde sit gamle navn, men for Jacobsens var der ikke megen tvivl om den sag. Det var byens ældste trykkeri, så firmaet hedder fremdeles A. Rasmussens Bogtrykkeri.

Siden sammenlægningen har A. Rasmussens Bogtrykkeri stadig udviklet sig. Trykkeriets produktion er stadig meget alsidig og omfatter omtrent alt inden for faget, fra visitkort over stemmesedler til bøger, plakater og kunstmapper.

A. Rasmussens Bogtrykkeri ved Sv. Aa. Jacobsen blev med overtagelse fra nytår 2003 solgt til Tarm Bogtryk a/s ved Gert Asmussen. Trykkeriet har siden overtagelsen været inde i en positiv udvikling med tilgang af en del nye kunder.

A. Rasmussens Bogtrykkeris hus i Nørregade, bygget 1893. I det ene udhængsskab står
"A. Rasmussen, Aviskontor, Bogtrykkeri, Papirhandel". Aviskontoret lukkede i 1899.
I baggrunden rager nr. 3 op; her havde
trykkeriet til huse 1879-1883.

Bogtrykker A. Rasmussen med trykkeriets personale sidst i 1800-tallet. Siddende fra
venstre Hans Holst Fischer, trykker Kroll, bogtrykkeren, Gustav Larsen, senere
bogtrykker i Ulfborg. Stående fra venstre
A. Lyder Andersen, Martin Brinch og
bogtrykkerens søn Louis Rasmussen.
De ansatte bar kitler.

Sætteriet hos A. Rasmussens Bogtrykkeri
midt i 1930erne. Personerne er fra venstre
Holger Faber Romlund, Ernst Bank og faktor
Martin Pedersen.

Trykkeriet midt i 1930’erne. Fra venstre
Esther Knudsen, Carl Emil Hansen og
Vilhelm Nielsen.

Det 2-etages hus mod sydvest i gården
under bygning i 1946. Huset bygges
uden om den eksisterende bygning.
I baggrunden husene ved Nørregade.

Trykkeriets facade 1961.

Fra receptionen den 12. september 1975
i anledning af ejerskiftet i A. Rasmussens Bogtrykkeri. Siddende Louis Rasmussen,
stående fra venstre Helle Rasmussen,
Tove og Svend Aage Jacobsen.

Bogtrykker Gert Asmussen, Tarm Bogtryk a/s, og bogtrykker Svend Aage Jacobsen, A. Rasmussens Bogtrykkeri.

Rasmussens Bogtrykkeri · Østergade 9 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 1100 · info@rastryk.dk